Son Sayı

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Doç. Dr. Önder Çangal


Yardımcı Editör(ler)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik - Doç. Dr. Umut Başar


Ankara - Haziran/June  2024
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

İsmail ALANTEPE  
Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitaplarının İstanbul Kültürünü Yansıtmasına Genel Bir Bakış
A General Overview of the Reflection of Istanbul Culture in the New Istanbul Turkish Textbooks for International Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12095440
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Şevval OKUR  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Araçların Kullanımı
The Use of Digital Tools in Teaching Turkish to Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12095906
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Eser KOCAMAN GÜRATA - Sezin KAYA  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Betimsel Analizi
Descriptive Analysis of Scientific Studies on Technology Use in Teaching Turkish to Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12096392
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

İlknur BAYRAK İŞCANOĞLU - Nilgün ÇELİK  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığı Kazandırmada Göstergeküresel Alan: Hayvan İsimleri
Semiosphere in Vocabulary Acquisition in Teaching Turkish as a Foreign Language: Animal Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12096895
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Betül GÖKTAŞ - Öykü MERCAN  
Kazak Öğrenicilerin Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutumları
Attitudes of Kazakh Learners Towards Turkish as a Target Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12097256
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Dilek KOCAYANAK  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Türk Kültürüne, Diline ve Eğitim Sistemine Yönelik Algıları
Perceptions of International Students of Nevşehir Haci Bektaş Veli University towards Turkish Culture, Language and Education System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12097724
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Demet Döne IŞIK - Gökçen GÖÇEN  
Türkçeyi İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğrenenler için Metin Değiştirimi: Mustafa Kutlu’nun “Rüzgârın Oğlu” Hikâyesi Örneği
Text Adaptation for the Learners of Turkish as a Second/Foreign Language: An Example from Mustafa Kutlu's Story “Rüzgâr’in Oğlu”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12097766
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Safa EROĞLU - Serkan GÜNEY  
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Yapılan Çalışmaların Anahtar Kelimelerinin İncelenmesi
Analyzing The Keywords of The Studies on Measurement and Evaluation in The Field of Teaching Turkish to Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12098234
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Şerife KAFALİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi" Kitabı Hakkında
About the Book "Distance Teaching of Turkish as a Second/Foreign Language"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12098598
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |