Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinde E-İleti Kullanımı
( Using Podcast in Listening Activities in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Ali ERDÖNMEZ  - Hüseyin YANCI  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1(1)
Sayfa : 1-21
Doi : 10.47834/utoad.9
693    579


Özet

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan uzak doğu Asya'ya uzanan bir bölgede yaygın olarak konuşulan dillerden biridir. Bu kadar geniş bir coğrafyadaki varlığı, Türkçe konuşulan çevrede yaşarken Türkçe'yi anadili olarak konuşmayan toplulukların dikkatini çekmiştir. Ayrıca küreselleşmenin bir sonucu olarak tanımlanabilecek dünya toplumları arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasıyla da Türkçe öğrenilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edilmekte ve bu da yetkililerin yabancı dil olarak ayrı bir alan olarak Türkçeye odaklanmasını sağlamıştır. Uzun yıllardır, dil öğreticileri daha çok dilbilgisine dayalı yöntemlerle geleneksel şekilde öğretime yaklaşmış olsalar da, insanlar yabancı dil öğretmeyi ve öğrenmeyi daha çok iletişim araçları olarak algılamaktadırlar. Bununla birlikte, yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem veya eğilim yöntemleri, bugün dilin anlamının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle dersler, öğrencilerin dikkatini çeken ve eğlenceli aktivitelerle öğrenmeleri için onları motive eden iletişimsel yöntemler gerektirir. Podcast kullanmak, öğretimdeki iki önemli rolü ile iletişimsel ve özgün dili uygulamanın bir aracıdır. İlk amaç, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren günlük, otantik bir dili geliştirmektir. İkincisi ise zaman veya yer sınırlaması olmayan doğası, onu öğrenciler için çekici ve motive edici kılar. Bu özellikler sayesinde, podcast'ler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında dil öğretme ve öğrenmede hayati ögeleri içinde bulunduru. Bu nedenle podcast'ler İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nadiren kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe, teknolojik gelişmelerin popülerliği ve sınıf dışında bile kullanılan özgün materyallerle sağlanabilir. Bu çalışmada yabancı dil öğretimindeki son gelişmeler göz önüne alınarak, on iki etkinlik içeren dört tema temelli podcast geliştirilmiştir. Her podcast, CEFR'nin B2 seviyesi temaları arasında yer alan gerçek hayata dayalı temaya sahiptir. Bu temalardaki podcast'ler, CEFR B2 seviyesinden hedefleri olan ön, sonrası, dinleme etkinlikleri ile tasarlanmıştır. Temalar "tarih", "tatil", "eğitim" ve "sağlık" tır. Amaç, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan Türkçeye dayalı özgün dil ile dinleme ve iletişim becerilerini geliştirecek dinleme materyalleri geliştirmektir. Bu çalışma, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında konuya kolayca entegre edilebilecek etkinlikler ve özgün dinleme metinlerini içermektedir.Anahtar Kelimeler

CEFR, dinleme, e-ileti, podcast, metin yabancı dil olarak Türkçe.Abstract

Turkish is one of the languages widely spoken in a region expanding to far eastern Asia from northern Africa and Middle East. Its presence in such a large region has caught the attention of communities who don`t speak Turkish as mother tongue while residing around Turkish spoken environment. Also by intensified relations of world communities, which might be identified as a result of globalism, Turkish is considered one of the foreign languages to be learnt and this made authorities focus on Turkish as a foreign language as a separate field. Meanwhile, people have started to view teaching and learning foreign languages more as tools of communication although authorities approached to teaching in traditional way mostly with grammar oriented methods in the past. Conversely, communicative method or trend methods in teaching foreign languages highlight the importance of meaning of language today. Thus classes require communicative methods which attract students’ attention and motivate them to learn with fun activities. Using podcasts is a way of implementing communicative and authentic language with its two crucial roles in teaching. Firstly, it is made of daily, authentic language developing listening and speaking skills. Secondly, its nature without any limitation in time or place makes it attractive and motivating for learners. By these features, podcasts provide vital progress on teaching and learning language both in and out the class. Hence podcasts are widely used in teaching English as a foreign language; however, they are rarely used in teaching Turkish as a foreign language. Turkish as a foreign language might be provided with the popularity of technological advancements and authentic materials used even out of the class. Considering the facts of last developments in teaching foreign languages in this study, four theme-based podcasts have been developed with twelve activities. Each podcast has real-life based theme which is among B2 level themes of CEFR. Podcasts in these themes are designed with pre, post, while listening activities having goals from CEFR B2 level. The themes are “history”, “vacation”, “education” and “health”. The aim is to develop listening materials enhancing learners listening and communication skills with authentic language based on Turkish used in the daily life. This study includes activities and authentic listening texts which can be easily integrated both into the subject in the class and out of class.Keywords

CEFR, listening, podcast, text, Turkish as a foreign language.