2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının Program Geliştirme Basamaklarına Göre İncelenmesi
(Exploring 2019 Turkish Course Curricula According to Program Development Steps )

Yazar : Muhammed Eren UYGUR  - Zehra Nur BAYINDIR  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(2)
Sayfa : 222-245
Doi : 10.47834/utoad.48
454    1885


Özet

Araştırmanın amacı güncel Türkçe Dersi Öğretim Programını (2019) kendi iç dinamiği bağlamında inceleyip yorumlamak ve ilgili programı program geliştirme basamaklarına göre ele almaktır. İlgili araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında güncel Türkçe Öğretim Programı, program geliştirme kuramları ve modelleri, bu model ve kuramların yaslandığı hem uygulayımsal hem de düşünsel temellere yönelik tarama yapılmış, bu tarama yapılırken kaynak tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Kaynak tarama yapılırken öncelikle program geliştirme ve Türkçe öğretimi programına içkin biçimde yüzeysel bir bibliyografya çıkarılmış ardından araştırmada faydalanılabilecek çalışmalar derinlemesine incelenmiş ve özgün bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede kaynak taraması aracılığıyla toplanan veriler belge incelemesi yöntemi ile analiz edilmiş, güncel Türkçe Öğretim Programının program geliştirme basamakları ve program geliştirme kuramları ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, sarmallık, yapılandırmacılık ve tematikliğin, mevcut Türkçe Öğretim Programı kapsamında tarihî ve düşünsel seyri ele alınmış, programın yaslandığı program geliştirme yaklaşımları açımlanmıştır. Mevcut program, program geliştirme yaklaşımlarından “Rasyonel Planlama Modeli”, “Süreç Yaklaşımı Modeli”, “Yenilikçi/Durumsal Model” ve “Sistem Yaklaşımı” nın harmanlamasıyla oluşturulmuş olsa da daha ziyade program, bireyi merkeze alması ve yapılandırmacılığa yakın konumlanmasıyla “Süreç Yaklaşım Modeli” ne yakın gözükmektedir. Ancak programa tamamıyla yapılandırmacı, öğrenci merkezli de denilememektedir. Programda bu anlayışlara aykırı maddeler de bulunmuş ve ilgili çalışmada bu durum açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler

Türkçe dersi öğretim programı, program geliştirme basamakları, sarmal düzen, tematik yaklaşım, yapılandırmacılık.Abstract

The aim of the research is to examine and interpret the current Turkish Curricula (2019) in the context of its own internal dynamics and to address the relevant program according to the program development steps. The document analysis method is used in the related research. Within the scope of the research, the current Turkish Curricula, curriculum development theories, and models, both the practical and intellectual foundations on which these models and theories are based are reviewed, and the literature review technique is used while conducting this review. While conducting the literature review, firstly a superficial bibliography is prepared in a way that is inherent to curriculum development and Turkish language teaching program, then the studies that can be used in the research are examined in depth and an original interpretation is tried to be brought. In this framework, the data collected through the literature review are analyzed with the document analysis method, and the relationship of the current Turkish Curricula with curriculum development steps and curriculum development theories is tried to be explained. In the study, the historical and intellectual course of spirality, constructivism, and thematicism within the scope of the current Turkish Curriculum is discussed, and the curriculum development approaches on which the curriculum is based are explained. Although the current curriculum is a blend of curriculum development approaches such as "Rational Planning Model", "Process Approach Model", "Innovative/Situational Model" and "System Approach", the curriculum seems to be closer to the "Process Approach Model" with its focus on the individual and its positioning close to constructivism. However, the curriculum cannot be called completely constructivist and student-centered. There are also items in the curriculum that are contrary to these understandings and this situation is explained in the related study.Keywords

Turkish Course Curricula, curriculum development steps, spiral order, thematic approach, constructivism