Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Yazma Becerisinde Geri Bildirim Alışkanlıkları
(Feedback Habits of Turkish as a Foreign Language Teachers in Writing Skills )

Yazar : Betül GÖKTAŞ  - Aybegüm AKSAK GÖNÜL  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(2)
Sayfa : 124-147
Doi : 10.47834/utoad.46
393    338


Özet

Üretici becerilerden olan yazma becerisi, yabancı dil öğrenicilerinin dilde yeterince anlaşılır girdiye maruz kaldıktan sonra anlamlı çıktı sunabileceği bir beceridir. Yazma becerisi; hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme gibi bir dizi bilişsel işlemi içinde barındırmasının yanı sıra süreç gerektiren bir beceridir. Öğrenici bu karmaşık süreçten geçtikten sonra konuyla ilgili metnini oluşturmakta ve değerlendiriciye sunmaktadır. Değerlendirici; sunulan çıktıyı sözlü, yazılı veya çevrim içi ortamda incelemekte ve öğreniciye geri bildirimde bulunmaktadır. Geri bildirim, yazma becerisinin geliştirilmesi için kullanılan ve öğretimi destekleyen oldukça önemli bir yöntemdir. Dil öğrenimi esnasında geri bildirim alan öğrenicilerin yazma becerisinde olumlu bir gelişim kaydettiği ve öğrenme motivasyonlarının arttığı çeşitli araştırmalarda da sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenenlerin yazma becerisini geliştirmek amacıyla sundukları çıktılara yönelik öğreticilerin geri bildirim verme alışkanlıklarını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini yabancı dil öğreticileri, örneklemini ise başta Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) ve Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere çeşitli kurumlarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenler oluşturmaktadır. Öğreticilerin demografik durumlarını tespit etmek, yazma becerisinde geri bildirim davranışlarını ve geri bildirime yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yirmi üç soruluk bir görüş formu hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken soruların anlamlı bir şekilde birbirinden ayrılmasına dikkat edilmiş, çalışmaya katılımda gönüllülük esası gözetilmiştir. Ankete katılan 167 öğreticinin yanıtlarından elde edilen verilerin frekans dağılımları ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Öğreticilerin yanıtlarından yola çıkarak öğreticilerin geri bildirimde kullandıkları yöntemler ve araçlar tespit edilmiş; geri bildirimin hedeflenen performans ile mevcut performans arasındaki farka, öğretici-öğrenici ilişkisine, öğrenen özerkliğine ve motivasyona etkisine yönelik görüşleri incelenmiş; yazma becerisinin gelişmesinde geri bildirimin etkisi değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler

geri bildirim, yazma becerisi, yabancı dil olarak Türkçe, öğretici, öğrenici.Abstract

One of the productive skills, writing is a skill that foreign language learners can offer significant output after they are exposed to sufficient intelligible input in the language. Writing is a skill that contains a number of cognitive processes such as preparation, planning, draft text creation, correction, and development. After this complex process, the learner creates their text and presents it to the evaluator. The evaluator examines the presented output in an oral, written, or online environment and gives feedback to the learner. Feedback is a very important method used to improve writing skills and supports teaching. During language learning, it has been presented in various studies that the students who receive feedback have made a positive development in writing skills and have increased learning motivation. The aim of this study is to determine the feedback habits of the instructors for the outputs they offer in order to improve the writing skills of learners who learn Turkish as a foreign language. The universe of the study consists of foreign language instructors and the sample is the Turkish Teaching Application and Research Centers (TÖMER) and Yunus Emre Institute. A twenty-three-question form was prepared to determine the demographic state of the instructors and to determine the feedback behaviors and opinions for feedback on writing skills. When preparing the questions, the questions were taken into consideration in a significant separation and the principle of volunteering was taken into consideration in participation in the study. The frequency distribution and percentage values of the data obtained from the response of the 167 tutorials participating in the survey were calculated. Based on the answers of the instructors, the methods and tools used by the instructors in the feedback were identified; The opinions of the feedback on the difference between the targeted performance and the current performance, the instructional-learning relationship, the learning autonomy, and the effect of motivation were examined; The effect of feedback on the development of writing skills was evaluated.Keywords

feedback, writing skills, Turkish as a foreign language, learner, istructive