Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Türk Kültürüne, Diline ve Eğitim Sistemine Yönelik Algıları
(Perceptions of International Students of Nevşehir Haci Bektaş Veli University towards Turkish Culture, Language and Education System )

Yazar : Dilek KOCAYANAK    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 107-131
Doi : 10.5281/zenodo.12097724
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerinin Türkiye’ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki Türk kültürü, Türk dili ve eğitim sistemine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda uluslararası öğrencilerin özellikle yaşadıkları toplumun kültürel değerleri, etkileşimi, iletişimi, kültürleşme stratejileri, adaptasyonları konularına yer verilerek çevresel faktörüler, dil ve eğitim bilgilerine dayalı sorularla görüş formu hazırlanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler hem yazılı hem de sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyindeki 40 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada görüşme formlarından elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim alma tercihleri arasında Türkiye’deki eğitimin niteliği ve tanınırlığı yer almaktadır. Öğrencilerin yaşadıkları şehre dair deneyimlerini etkileyen en önemli faktörün Türkçeyi anlama ve ırkçılığa/ayrımcılığa maruz kalmaları olduğu tespit edilmiştir. Yemek, düğün ve misafirperverlik gibi kültürel yapılar olumlu değerlendirilirken dini bayramlarda ibadet alışkanlıklarındaki farklılık ve uluslararası bayramların alışılandan ya da beklenilenden farklı kutlanması olumsuz görüş olarak aktarılmıştır. Eğitim özelinde ise kütüphane, kongre, yaşam ve spor merkezlerinin bulunması sosyo-kültürel ve akademik anlamda olumlu, çoktan tek seçmeli (test) sınav sistemi ve ders içerikleri olumsuz değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin gerek ülkemizde bulunan gerekse ileride ülkemizde lisans veya lisansüstü eğitim almayı düşünen uluslararası öğrencilerin Türk kültürüne ve diline yönelik algısını/imajını iyileştirmek amacıyla geliştirilebilecek proje ve yatırımların oluşturulmasında somut bir kaynak olarak kullanılması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler

Uluslararası öğrenciler, Türkçe, kültür, algı, kültürel değerlerAbstract

The aim of this study is to determine the perceptions of international students studying at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University towards Turkish culture, Turkish language and education system before and after their arrival in Turkey. In line with this purpose, an interview form was prepared with questions based on environmental factors, language and educational information by including the cultural values, interaction, communication, acculturation strategies and adaptations of the society in which international students live. In order to collect the research data, face-to-face interviews were conducted with the students using the interview form developed by the researcher and the data obtained were recorded both in written and audio form. The sample of the study consisted of 40 international students of various ages, genders and educational levels. In the study, which was prepared using qualitative research method, the data obtained from the interview forms were analyzed using content analysis. Based on the findings of the study, among the preferences of international students to study in Turkey are the quality and recognition of education in Turkey. It was determined that the most important factors affecting students' experiences of the city they live in are understanding Turkish and being exposed to racism/discrimination. While cultural structures such as food, weddings and hospitality were evaluated positively, the difference in worship habits during religious festivals and the celebration of international holidays differently than usual or expected were cited as negative opinions. In terms of education, the presence of libraries, congresses, life and sports centers were evaluated positively in socio-cultural and academic terms, while the multiple-choice (test) examination system and course contents were evaluated negatively. It is expected that the data obtained from the research will be used as a concrete resource in the creation of projects and investments that can be developed to improve the perception/image of Turkish culture and language of international students both in our country and those who are considering undergraduate or graduate education in our country in the future.Keywords

International students, Turkish, culture, perception, cultural values