Kazak Öğrenicilerin Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutumları
(Attitudes of Kazakh Learners Towards Turkish as a Target Language )

Yazar : Betül GÖKTAŞ  - Öykü MERCAN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 4(1)
Sayfa : 89-106
Doi : 10.5281/zenodo.12097256
    


Özet

Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen Kazak öğrenicilerin Türkçeye yönelik tutumlarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Kazak öğrenicilere “Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutum” ölçeği uygulanmış, elde edilen veriler nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışma, Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen A2-C1 düzeyi Kazak öğrenicileri ile Türkçe eğitim süreçlerini tamamlamış Kazak öğrenicileri kapsamaktadır. Elde edilen veriler sonucunda öğrenicilerin tutumları SPSS 22.0 aracılığıyla analiz edilmiştir. Değerlendirmeler; öğrenicilerin cinsiyetleri, yaşları, dil düzeyleri, Türkçeyi öğrendikleri ülke değişkenleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Veriler doğrultusunda cinsiyet değişkeninin hedef dile yönelik tutumda anlamlı bir fark yaratmadığı; yaşça büyük olan, Türkçeyi ikinci olarak öğrenen ve Türkçe eğitim sürecini tamamlamış öğrenicilerin hedef dile yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Kazak öğrenicilerin Türkçe öğrenimine yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek ve kaygılarını azaltmak için çözüm önerileri sunulmuştur.Anahtar Kelimeler

İkinci/yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, hedef dil, tutum, Kazak, öğrenici.Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of Kazakh learners who learn Turkish as a foreign/second language towards Turkish. For this purpose, Kazakh students were given “Attitude towards Turkish as a Target Language” and the obtained data were analyzed with quantitative methods. The study includes A2-C1 level Kazakh learners who learn Turkish as a foreign/second language and completed Turkish learning process. As a result of the data obtained, the attitudes of the learners were analyzed through SPSS 22.0. The gender, age, language level, and country variables of the learners were taken into consideration while evaluating. In line with the data obtained, it was determined that the gender variable did not make a significant difference; however, the attitudes of the learners who are older, learn Turkish as a second and have completed the Turkish education process are positive. In the light of all these evaluations, solution suggestions were presented to improve Kazakh learners' attitudes towards learning Turkish in a positive way and to reduce their anxiety.Keywords

Turkish as a second/foreign language, target language, attitude, Kazakh, learner.