Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
(Problems Faced by Teachers in Teaching Turkish to Turkish Children Abroad )

Yazar : Yavuz Ercan GÜL  - Rıdvan Kaçar  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(1)
Sayfa : 32-44
Doi : 10.47834/utoad.56
    


Özet

Bu çalışmada, yurtdışındaki Türk çocuklarına Türkçe'nin öğretiminde, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türk devlet okullarında görev yapmakta olan Türkçe öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği branşlarından oluşan 15 öğretmenden toplanmıştır. Öğretmenler, “Katılımcı” diye adlandırılmış olup, “K1”, “K2” vs. şeklinde kodlanmışlardır. Çalışma nitel yaklaşıma dayalı olarak görüşme yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışmada katılımcı grup amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup, verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Toplanan verilerden 95 cevap elde edilmiş olup, bu cevapların frekansları ve yüzdelikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe'nin öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlardan elde edilen en yüksek frekanslı bulgular: Öğrencilerin kendi aralarında Türkçe ‘den farklı dillerde konuşmaları, sınıfta farklı milletlerden öğrencilerin olması sebebiyle sınıf içi etkileşimi azalttığı için Türkçe anlama becerisini olumsuz etkilenmesi, aile bireylerinin evde Türkçe konuşmamaları ve Türkçe televizyon kanallarını izlememeleri, çocuğun yaşadığı ülkede kullanılan alfabenin Latin alfabesinden farklı olması ile Türkçe kaynaklara, ders araç ve gereçlerine ulaşım imkânlarının yetersiz olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Türkçe öğretimi, okul, öğretmen, öğrenci, dilAbstract

In this study, it is aimed to determine the problems faced by teachers in teaching Turkish to Turkish children abroad. The data were collected from 15 teachers working in Turkish public schools operating in Kyrgyzstan in the 2021-2022 academic year, consisting of Turkish teaching and classroom teaching branches. Teachers were named as “Participants”, and “K1”, “K2” etc. are coded as. . The study was designed according to the interview method based on the qualitative approach. In the study, the participant was selected according to the purposeful sampling method. A semi-structured interview form was used in data collection, and content analysis technique was used in the analysis of the data. 95 answers were obtained from the collected data, and the frequencies and percentages of these answers were used. According to the findings obtained from the research, the highest frequency findings obtained from the problems faced by teachers in teaching Turkish to Turkish children abroad are: Students speaking among themselves in languages other than Turkish, Having students from different nationalities in the classroom, negatively affecting the Turkish comprehension skill, as it reduces in-class interaction, family members do not speak Turkish at home and do not watch Turkish television channels, Since the alphabet used in the child's country of residence is different from the Latin alphabet, It has been found that the means of access to Turkish resources and course materials are insufficient. Suggestions were made according to the findings obtained.Keywords

Turkish teaching, school, teacher, student, language