Türk Dizi ve Filmlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkısı Bakımından Değerlendirilmesi: Balkanlar Örneği
(Evaluation of the Contributions of Turkish TV Series and Films in Teaching Turkish as a Foreign Language: Balkan Sample )

Yazar : Gonca KIRBAŞ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(2)
Sayfa : 201-221
Doi : 10.47834/utoad.49
396    513


Özet

Bu çalışmada, Balkanlarda ilgiyle izlenen Türk dizisi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil becerilerine katkısı üzerine bir inceleme yapılması hedeflenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen çalışmada, betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya, 48 Balkanlı öğrenci katılmıştır. Balkanlılara, Türk dizisi ve filmi ile ilgili genel sorular yöneltilerek izleme süreçleri ve yöntemleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğrenmelerine katkısı hakkında sorular yöneltilmiştir. Bütün katılımcıların Türk dizisi ve filmi izledikleri; katılımcıların 11’i (%22,9) 1-3 yıl önce, 9’u (%18,8) 4-6 yıl önce ve 16’sı (%33,3) ise yedi yıl ve daha önce izlemeye başladıkları; 41’i (%85,4) Türkçe öğrenmeye başlamadan önce izlemeye başladıkları; %50’den fazlasının ise geçmişte ve günümüzde, haftada ortalama en az bir Türk dizisi ve filmini izledikleri tespit edilmiştir. Balkanlı öğrencilerin Türk dizisi ve filmini izleme yönteminin en fazla verilen cevaplara göre başlangıçta 33’ünün (%68.8) Türkçe seslendirme ve ana dilinde altyazı ile birlikte izlemeyken, günümüzde ise 37 (%77.1) ile sadece Türkçe seslendirme olmuştur. Balkanlı 48 (%100) katılımcının tamamı dil becerilerinden dinlemeye ve konuşmaya, ayrıca Türkçe sözcük öğrenmeye ve telaffuzun gelişmesine olumlu katkısının olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte katılımların 43’ü (%89,6) deyim, 41’i (%85,4) kalıp ifade, 40’nın (%83,3) dil bilgisi, 39’unun (%77,1) atasözü öğrenmeye olumlu katkısının olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar, dil becerilerinden okuma ve yazmanın ise, “Türkçe alt yazılı” izleme şartı ile geliştiğini ifade ederek cevap vermişlerdir. Bu bağlamda katılımcıların 39’unun (%81,3) Türkçe alt yazılı olarak izlemenin okuma ve 27’sinin (%56,3) ise yazma becerisinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Türk dizi ve film izlemenin genel olarak değerlendirildiğinde ise 48 (%100) katılımcı tamamının olumlu olarak katkı sağladığını; bu sayede, Türkçeyi daha kolay ve hızlı öğrenebildiklerini ifade ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Balkanlarda Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretiminde Dizi / FilmlerAbstract

The main aim of this study was to examine the contribution of watching Turkish TV series and movies to the language skills of those who learn Turkish as a foreign language in the Balkans where there is a large interest in those programs. In the study, which adopted a qualitative research approach, a descriptive survey research design was used. 48 Balkan students participated in the study. The viewing processes and ways were examined by asking the Balkan participants general questions about the Turkish TV series and movies. In addition, questions were constructed in a way to detect their contribution to learning Turkish as a foreign language. All participants watched Turkish TV series and movies; 11 (22.9%) of the participants started to watch them 1-3 years ago, 9 (18.8%) 4-6 years ago, and 16 (33.3%) seven years ago or earlier; 41 (85.4%) of participants started watching them before they started learning Turkish; More than 50% of them watch at least one Turkish TV series or movie per week, both in the past and today. According to the answers given by the Balkan participants, when it comes to the ways of watching Turkish TV series and movies, at first 33 (68.8%) of them watched it with Turkish voiceovers and subtitles in their native language, while today 37 (77.1%) of them watch it with only Turkish voiceovers. All of the 48 (100%) Balkan participants stated that those programs positively contributed to listening and speaking language skills, as well as learning Turkish words and improving pronunciation. On the other hand, 43 (89.6%) of the participants stated that it had a positive effect on learning idioms, 41 (85.4%) on formulaic expressions, 40 (83.3%) on grammar, and 39 (77.1%) on learning proverbs. In addition, the participants stated that reading and writing, which are one of the language skills, developed more when there were “Turkish subtitles” included. In this context, 39 (81.3%) of the participants stated that watching Turkish TV series and movies with Turkish subtitles contributed to the development of reading skills and 27 (56.3%) of them stated that it contributed to the development of writing skills. In the context of its general Turkish TV series and movies contributed positively to all 48 (100%) participants; In other words, it is evident that after watching Turkish TV series and movies they could learn Turkish more easily and quickly.Keywords

Teaching Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish in the Balkans, TV Series / Movies in Turkish Teaching