İstanbul C1 Düzeyi Yabancılar için Türkçe Ders Kitabındaki Okuma Metinlerinin Motif, İzlek ve Yerdeşlik Unsurları Bakımından İncelenmesi
(Examination of Reading Texts in Istanbul C1 Level Turkish for Foreigners Textbook in terms of Motific, Theme and Isotopy )

Yazar : Esra Nur TİRYAKİ    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(2)
Sayfa : 183-200
Doi : 10.47834/utoad.47
342    258


Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları öğrencilerin öğretim sürecinde en sık kullandıkları materyaldir. Öğrenciler Türkçeyi öğrenirken ders kitapları ekseriyetinde öğrenmektedirler. Bu nedenle kitap içerisinde kullanılan metinlerin işlevsel ve çeşitli değişkenler açısından güçlü olması öğrencilerin Türkçe öğrenimi sürecinde verim sağlayacaktır. Ders kitapları içerisinde bulunan okuma metinlerinin anlambilimsel olarak güçlü olması öğrencilerin zihinlerinde daha net şablonlar oluşturmalarını sağlayacak ve bu sayede öğrenciler Türkçeyi daha verimli şekilde öğreneceklerdir. Anlambilim diğer adı ile semantik, dili kendi içerisinde anlam boyutu ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Anlambilim unsurlarından motif, izlek ve yerdeşlik metinlerin anlam boyutu açısından incelenen kavramlardır. Bu çalışmanın amacı ise yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitabı olarak kullanılan İstanbul C1 kitabındaki okuma metinlerinde bulunan motif, izlek ve yerdeşlik unsurlarını belirlemektedir. Çalışmanın modeli nitel araştırmadır. Veri toplama aracı doküman incelemesidir. Bu kapsamda metinler okunup motif, izlek ve yerdeşlik unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlardan motifin sıklığı tespit edilerek metnin cümle sayısına göre yüzdelik oranı hesaplanmıştır. Çalışmanın analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışman sonucunda elde edilen bulgulara göre İstanbul C1 kitabı içerisinde bulunan 36 okuma metninin toplam 1424 motif, 53 izlek ve 39 yerdeşlik unsuru içerdiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre motif, izlek ve yerdeşlik unsurları açısından en zengin olan ünite 233 motif, 5 izlek ve 5 yerdeşlik unsuru ile birinci ünite olarak kabul edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Anlambilim, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Metin Dilbilim, Motif, İzlek, Yerdeşlik.Abstract

Abstract In teaching Turkish as a foreign language, textbooks are the most frequently used material in the teaching process of students. While students are learning Turkish, they mostly learn from textbooks. For this reason, the fact that the texts used in the book are functional and strong in terms of various variables will provide efficiency in the Turkish learning process of the students. The semantic strength of the reading texts in the textbooks will enable students to create clearer templates in their minds, and in this way, students will learn Turkish more efficiently. Semantics, also known as semantics, is a science that examines the language in comparison with its meaning dimension. Motific, theme and isotopy, which are the elements of semantics, are the concepts examined in terms of the meaning dimension of the texts. The aim of this study is to determine the motifics, themes and isotopy elements in the reading texts in the Istanbul C1 book, which is used as a textbook in teaching Turkish to foreigners. The model of the study is qualitative research. The data collection tool is document review. In this context, the texts were read and motific, theme and isotopy elements were determined. The frequency of the motif was determined from these elements, and the percentage ratio was calculated according to the number of sentences in the text. Content analysis method was used in the analysis of the study. According to the findings obtained as a result of your study, it has been determined that 36 reading texts in the Istanbul C1 book contain a total of 1424 motifics, 53 themes and 39 isotopies. According to the results of the study, the richest unit in terms of motif, theme and coherence elements was accepted as the first unit with 233 motifics, 5 themes and 5 isotopies.Keywords

Keywords: Semantics, Teaching Turkish to Foreigners, Text, Linguistic, motific, theme, isotopy.