Almanlara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Güle Güle (A1-A2) Ders Kitabında Sözcük Öğretimi
(Vocabulary Teaching in Güle Güle (A1-A2) Textbook for Teaching Turkish to Germans )

Yazar : Gamze DELİOĞLU  - Ülker ŞEN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(1)
Sayfa : 60-80
Doi : 10.47834/utoad.39
495    621


Özet

Dilin yapı taşı olan sözcükler, iletişimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla yabancı dilde anlamanın ve anlatmanın temelini oluşturan da yine sözcüklerdir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde sözcük öğretimi önemli bir yere sahiptir. Dil seviyelerine göre kademeli ve sarmal bir şeklide yapılan sözcük öğretiminde ilk hedef, dilin temel söz varlığını öğretmektir. Söz varlığına ilişkin öğretim etkinliklerinde kullanılan araç gereçlerin başında ders kitapları gelmektedir. Yabancılara Türkçe sözcük öğretiminde Türkiye’de yayımlanan ders kitapları olduğu gibi Türkiye dışında yayımlanan ve belirli hedef kitle için hazırlanan ders kitapları da kullanılmaktadır. Bu çalışmada Almanya’da Almanlara Türkçe öğretimi için hazırlanmış Güle Güle Türkisch für Anfänger A1-A2 ders kitabında bağımsız sözcük öğretimi etkinlikleri içinde hangi sözcüklerin, söz gruplarının ve kalıplaşmış sözlerin öğretildiği, bunların toplam sayısı ve kitap genelinde ne kadar yer tuttuğu, hangi etkinlik türleri ile verildiği tespit edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması niteliğinde olan araştırmada doküman incelemesi ile veriler toplanmış ve verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde Güle Güle Türkisch für Anfänger A1-A2 ders kitabında 852 farklı sözcük/ söz grubu/ kalıplaşmış sözün 945 kez kullanıldığı görülmektedir. 71 bağımsız sözcük öğretimi etkinliğine yer verildiği ve bunun %19 yoğunluğa denk geldiği belirlenmiştir. Bağımsız sözcük öğretimi amacı ile en sık kullanılan etkinlik türlerinin görsel-sözcük eşleştirme, görsellerden yararlanma, doğrudan öğretim/sözcük listesi olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi, bağımsız sözcük öğretimi, Alman ders kitabı, Güle Güle ders kitabı.Abstract

Words which are the building blocks of language, are indispensable elements of communication. Therefore, words are also the basis of understanding and explaining in a foreign language. Vocabulary teaching has an important place in teaching Turkish as a foreign language. The first goal in vocabulary teaching, which is done in a gradual and spiral way according to language levels, is to teach the basic vocabulary of the language. Textbooks are the primary tools used in teaching activities related to vocabulary. In teaching Turkish vocabulary to foreigners, textbooks published outside of Turkey and prepared for a specific targeta udience are used as well as textbooks published in Turkey. In this study, it was determined which words, groups of words and stereotyped words were taught in the Güle Güle Turkisch für Anfänger A1-A2 textbook prepared for teaching Turkish to Germans in Germany, their total number and how much space they occupy through out the book, and with which types of activities they were given. In the research, which is a case study from the qualitative research methods, data were collected by document analysis and descriptive analysis was used in the analysis of the data. As a result of the analyzes, it is seen that 852 different words/phrases/stereotypes are used 945 times in the Güle Güle Türkisch für Anfänger A1-A2 textbook. It was determined that 71 in dependent vocabulary teaching activities were included, which corresponds to an intensity of 19%. It has been determined that the most commonly used types of activities for the purpose of independent Word teaching are visual-wordmatching, using images, direct teaching/wordlist.Keywords

Teaching Turkish as a foreign language, teaching vocabulary, teaching independent vocabulary, German textbook, Güle Güle textbook.