Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi
(Examination of Learning Modality of Students Learning Turkish as A Foreign Language )

Yazar : Büşra TOMRUKÇU    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(1)
Sayfa : 20-36
Doi : 10.47834/utoad.31
415    403


Özet

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenme biçemlerini incelemek ve bu alanda çalışan öğretim elemanlarına konuyla ilgili öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Marmara Bölgesinde bir devlet üniversitesinde Türkçe öğrenen B1, B2, C1 ve Akademik Türkçe sınıflarında eğitim alan 72 öğrencinin öğrenme biçimleri, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, Türkçe dil düzeyi ve bildikleri yabancı dil sayısı değişkenlerine göre incelenmiştir. Bu çalışmada mevcut durumu gözler önüne sermek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme biçemlerini ölçmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Şimşek’in (2002) geliştirdiği BİG16 Öğrenme Biçemi Envateri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 24.0 veri çözümleme programı ile çözümlenmiş ve değişkenlere göre t-testi ile ANOVA uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin genel olarak tüm öğrenme biçemlerini aynı anda kullanmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Öğrenme biçemleri, yabancı dil olarak Türkçe, bedensel öğrenme, işitsel öğrenme, görsel öğrenme.Abstract

The purpose of this study is to examine the learning modality of students learning Turkish as a foreign language and to make suggestions to the instructors working in this field. For this purpose, learning modality of 72 students studying Turkish in B1, B2, C1 and Academic Turkish levels at a state university in the Marmara Region were examined according to the variables of gender, age, education level, Turkish language level and the number of foreign languages they know. Relational survey model was used to describe the current situation in the research. In order to measure the learning modality of the students, the Personal Information Form developed by the researcher and the BIG16 Learning Modality Inventory developed by Şimşek (2002) were used. The data of the research were analyzed with SPSS 24.0 data analysis program and ANOVA and t-test was applied according to the variables. In the research, it was concluded that the students generally preferred to use all learning modality at the same time.Keywords

Learning modality, Turkish as a foreign language, kinesthetic learning, auditory learning, visual learnings.