Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Yazarlarının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Anlatma Becerisi Kazanımlarına Yönelik Görüşleri
(Opinions of Secondary School Turkish Coursebook Authors on Expression Skills at the Turkish Lesson Teaching Program )

Yazar : Efecan KARAGÖL   - Rasim TARAKCI - Dilek YILDIRIM BİLGEN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1(2)
Sayfa : 148-170
Doi : 10.47834/utoad.20
854    900


Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitabı yazarlarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki (2019) anlatma becerilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Ders kitabı yazarları, Türkçe Dersi Öğretim Programındaki (2019) kazanımların işlevselliğini, olumlu ve olumsuz yönlerini ders kitabı oluşturma aşamasında daha iyi müşahede etmektedir. Bu nedenle yazarların konuşma ve yazma becerisi kazanımlarına ilişkin görüşleri hem daha nitelikli bir Türkçe öğretimi açısından hem de programın geliştirilmesi yönlerinden önem arz etmektedir. Araştırma nitel durum çalışması olarak planlanmıştır. 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul Türkçe ders kitabı yazarlığı tecrübesi bulunan 10 katılımcıyla görüşülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Konuşma becerisi kazanımları; kazanımların sayıca az olması, bütün sınıf düzeylerinde aynı kazanımların tekrar etmesi, bazı kazanımların uygulanamaması, öğrencinin ilgisini çekmemesi, hitabet ve diksiyon becerileri bakımından yetersiz olması, ölçme-değerlendirmeye uygun olmaması ve konuşma kazanımlarına uygun konuların belirlenememesi yönlerinden yetersiz bulunmuştur. Yazma becerisi kazanımları; kazanımlarda süreç temelli yazma modelinin tam olarak esas alınmaması, bu beceri altında dil bilgisi kazanımlarına yer verilmesi, yazma becerisi dâhilinde sayıca fazla kazanım olması, kazanımların genel olarak öğrencilerin yazma becerisini geliştirmemesi ve yazma yöntem tekniklerinin kısıtlı olması yönlerinden eleştirilmiştir. Kazanımların ders kitabı yazımı aşamasında etkinliğe dönüştürülebilme ve öğrencilerin anlatma becerilerini geliştirebilme bakımlarından yeterli görülmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programındaki (2019) anlatma becerisi kazanımlarının gözden geçirilmesi ve program yazarlarının kazanım belirlerken ders kitabı yazarlarının deneyimlerinden yararlanması gerektiği araştırmanın genel sonucu olarak tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Anlatma becerisi, Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ortaokul Türkçe Ders Kitabı, Türkçe eğitimi, Konuşma, Yazma.Abstract

The purpose of this research is to examine the opinions of secondary school Turkish textbook authors on the narration skills in the Turkish Language Curriculum (2019). Textbook authors better observe the functionality, positive and negative aspects of the achievements in the Turkish Language Curriculum (2019) at the stage of creating a textbook. For this reason, the opinions of the authors on the acquisition of speaking and writing skills are important both in terms of a more qualified Turkish teaching and in terms of developing the curriculum. The research was planned as a qualitative case study. Interviews were made with 10 participants who had experience in writing a 5th, 6th, 7th and 8th grade secondary school Turkish textbook. The data were collected with a semi-structured interview form and analyzed by content analysis technique. Speaking skill acquisitions; It has been found insufficient in terms of the fact that the learning outcomes are few in number, the same outcomes are repeated at all grade levels, some outcomes cannot be implemented, they do not attract the attention of the students, they are insufficient in terms of rhetoric and diction skills, they are not suitable for measurement and evaluation, and the topics suitable for speaking outcomes cannot be determined. Writing skill acquisitions; It has been criticized because the process-based writing model is not fully taken as a basis, grammar acquisitions are included under this skill, there are many acquisitions within the writing skill, the acquisitions generally do not improve the writing skills of the students, and the writing method techniques are limited. It has been revealed that the gains are not considered sufficient in terms of being able to be transformed into an activity at the stage of writing the textbook and improving the students' speaking skills. In addition, it has been determined as the general result of the research that the teaching skill acquisitions in the Turkish Language Curriculum (2019) should be reviewed and that the writers of the curriculum should benefit from the experiences of the textbook authors while determining the outcome.Keywords

Narration skill, Turkish Course Curriculum, Middle School Turkish Textbook Turkish Education, Speech, Writing