Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programındaki B1 Seviyesi Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
(Examination of B1 Level Outcomes in Turkish as a Foreign Language in Terms of 21st Century Skills )

Yazar : Bahar EKİN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(1)
Sayfa : 1-19
Doi : 10.47834/utoad.17
467    503


Özet

Bu çalışmanın amacı, 2020 yılında Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Programı B1 seviyesi kazanımlarının 21. yüzyıl becerilerinin yaşam ve kariyer becerileri (esneklik ve uyum yeteneği, girişimcilik ve özyönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk); öğrenme ve yenilikçilik becerileri (yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği); bilgi, medya ve teknoloji becerilerine (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı) uygunluğu açısından incelenmesidir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Çalışmanın verileri, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın materyalini, dil becerileri arasında yer alan B1 seviyesinde dinleme alanında 88, sözlü etkileşimde 67, sözlü üretimde 65, okuma alanında 95 ve son olarak yazma alanında 67 kazanım oluşturmaktadır. Her bir kazanım P21’in çerçevesinde yer alan yaşam ve kariyer becerileri, öğrenme ve yenilikçilik becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve bu başlıklara bağlı alt becerilere uygunluğu bakımından değerlendirilmiştir. Veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, P21 becerileri kapsamında temalar ve kazanımları şeklinde tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak B1 seviyesinde incelenen 382 kazanımın “Yaşam ve Kariyer Becerileri ”ne f=90; öğrenme ve yenilikçilik becerilerine f=141; bilgi, medya ve teknoloji becerilerine ise f=151 kez yer verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu becerilerin alt becerilerinde sırasıyla en fazla bilgi okuryazarlığı becerisine f=93, ikinci olarak en fazla yer verilen beceriş de eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi f=65 olduğu tespit edilmiştir. En az yer verilen beceriler ise sırasıyla esneklik ve uyum becerisi f=2, ikinci olarak üretkenlik ve hesap verilebilirlik becerisinin olduğu görülmektedir. İşbirliği becerisine de sadece f=15 kazanımda yer verilmiş ve en az değinilen üçüncü beceri olduğu tespit edilmiştir.



Anahtar Kelimeler

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğretim programı, P21, Beceriler.



Abstract

The aim of this study is to determine the life and career skills of 21st century skills (flexibility and adaptability, entrepreneurship and self-management, social and intercultural skills, productivity and accountability) of the achievements of the B1 level of the Turkish Education Program for Foreigners organized by the Turkish Maarif Foundation and the Ministry of National Education in 2020. , leadership and responsibility); learning and innovation skills creativity, critical thinking, communication, collaboration); information, media and technology skills (information literacy, media literacy, information and communication technology literacy) in terms of their suitability. The research is in the descriptive survey model. The data of the study were collected through document review. The material of the research consists of 88 acquisitions in listening, 67 in oral interaction, 65 in oral production, 95 in reading, and 67 in writing at the B1 level, which is among the language skills. Each acquisition was evaluated in terms of life and career skills, learning and innovation skills, information, media and technology skills and sub-skills related to these topics within the framework of P21. The data were analyzed by content analysis method. The data obtained are presented in tables in the form of themes and achievements within the scope of P21 skills . As a result, "Life and Career Skills" of 382 acquisitions examined at B1 level were f=90; learning and innovation skills f=141; it was determined that knowledge, media and technology skills were included f=151 times. In the sub-skills of these skills, it was determined that the information literacy skill was the most frequently used as f=93, and the second most frequently used skill was critical thinking and problem solving skills f=65. It is seen that the least included skills are flexibility and adaptability skills f=2, respectively, productivity and accountability skills. Cooperation skill was also included only in the f=15 outcome and it was determined that it was the third least mentioned skill.



Keywords

Teaching Turkish to Foreigners, Curriculum, P21, Skills.