Abstract


Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Betimsel Analizi

Bu çalışmanın amacı, 2011-2023 yılları arasında Yabancılara Türkçe Öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine yapılan bilimsel çalışmaların betimsel analizlerini yaparak çalışmaları farklı değişkenler açısından incelemektir. Nitel bir çalışma olarak desenlenen bu betimsel çalışmada veriler tarama tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Buna göre amaçlı örneklem yöntemine gidilerek Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Dergipark, Google Akademik, ULAKBİM TR Dizin, WOS (Web of Science) ve ProQuest veri tabanları taranarak toplamda 42 tez ve 106 makaleye ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen kriterlere uymayan 25 makale ve 2 tez çalışma kapsamına alınmamıştır. Kriterlere uymayan çalışmalar; anahtar kelime ve içerik uyumsuzluğu, tezden üretilen makale olması gibi örneklem sonuçlarında tutarsızlığa sebep olacak çalışmalardır. Dolayısıyla bu çalışmanın örneklemini 40 tez ve 81 makale olmak üzere 121 araştırma oluşturmaktadır. Doküman incelemesi tekniğinden yararlanılarak makaleler, “basım yılı”, “araştırma türü”, “veri toplama araçları”, “konu/içerik”, “kurum”, “anahtar kelimeler”, ‘‘dergi’’ ve ‘‘yöntem’’ değişkenleri açısından içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve tablolar şeklinde sunulmuştur. Bulgulardan hareketle genel değerlendirmelere ve önerilere ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmacılara ve konuyla ilgili alanyazına birtakım öneriler sunulmuştur.Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, teknoloji kullanımı, betimsel analiz.


Kaynakça