Abstract


Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitaplarının İstanbul Kültürünü Yansıtmasına Genel Bir Bakış

Kültür, dil öğretiminde ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Kültürel bağlama oturtulmayan dil eğitiminin temeli sağlam olmaz ve öğrenilenlerin kapsayıcılığı ve derinliği de eksik kalır. Sözcükler, arkalarında kültürel bir anlam hazinesi barındırırlar ve bu hazineye ulaşabilmenin yolu da o dilin kültürünü bilmektir. Bu sebeple derslerde ve ders kitaplarında, kültürü eğitimin bir parçası haline getirmek gerekmektedir. Bunun için de öğretmenlere ve ders kaynaklarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenler derslerde kullanacakları materyalleri bu doğrultuda oluşturmalı ve dersi yönlendirirken de yapay bir dil öğretimi metodu kullanmamalıdır. Bunun yerine öğrencileri sosyal aktörler olarak görmeli ve dersi de bu doğrultuda yönlendirmelidirler. Öğretmenlerin ders içi tercihlerinde ve davranışlarında ders kitaplarının büyük etkisi vardır çünkü ders kitapları derslerin seyrini belirleyen ve içeriği ile öğretmeni etkileyen en önemli faktörlerdir. Ders kitapları, kültürel unsurlara yeterli oranda yer ayırırsa ve bunu görsel ve işitsel unsurlarla desteklerse öğretim daha etkili ve kalıcı olacaktır. Aksi takdirde öğrencilerin bağlam ile ilişki kurması daha zor olacaktır. Bu sebeple bu araştırmadaki amaç Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitapları’nda İstanbul’un kültürel unsurlarının incelenmesi ve hedeflenen dilin öğretimindeki ve öğrenimindeki işlevidir. Bu doğrultuda A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyindeki ders kitaplarında İstanbul’u yansıtan kültürel unsurlar taranmış ve bunların kültürü tanıtmadaki işlevi ve bu unsurların dil öğrenicilerinin öğrenim süreçlerine sağladığı katkı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca, Yeni İstanbul Ders Kitapları’nın İstanbul kültürüne yer ayırma yoğunluğunun seviyelere göre farklılaşması durumu da sorunsallaştırılmıştır. Çalışmanın İstanbul kültürü ile sınırlandırılmasının nedeni, incelenen ders kitabının İstanbul üzerine yoğunlaşması ve İstanbul’un sosyo-kültürel unsurlarının hem görsel hem de yazılı olarak sıklıkla kullanılıyor olmasıdır.Keywords

Kültür, İstanbul, dil, Türkçe, yabancılara Türkçe öğretimi.


Kaynakça