Abstract


Bosna-Hersek’te Yürütülen “Tercihim Türkçe Projesi”ne İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye’de yaşanan ekonomik, askeri, sosyal, kültürel vb. gelişmeler, yabancıların Türk kültürü ve diline ilgisini arttırmaktadır. Bu nedenle son yıllarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi çalışmaları hız kazanmıştır. Bu doğrultuda Bosna-Hersek’te de Türk kültürünün tanıtılması ve Türkçenin öğretilmesi amacıyla “Tercihim Türkçe Projesi” uygulanmaya başlamıştır. Bugün Bosna-Hersek'te, yaklaşık 7000 öğrenciye Türkçeyi, seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi kapsamında farklı kademelerdeki okullarda öğretilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsünün Bosna-Hersek’te yürüttüğü “Tercihim Türkçe Projesi”ne ilişkin öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada projenin ihtiyaca cevap verip vermediği, öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve teknikler vb. çeşitli problemlere cevap aranmıştır. Çalışma grubu Bosna-Hersek’in farklı bölgelerinde, farklı kademelerde Türkçe derslerini yöneten 30 öğretmenden oluşmaktadır. Projeyle ilgili öğretmen görüşlerini ortaya koyan bu çalışma anket ve doküman incelemesi teknikleriyle yürütülmüştür. Evreni temsil eden öğretmenler random yöntemle belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, öğretmen görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve anketten yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenler bu proje ile Boşnak ve Türk çocuklar arasında bağ kurulduğunu ifade etmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, “Tercihim Türkçe Projesi”nin Bosna-Hersek’te kalıcılığı için tüm kurumlarca desteklenmesi, proje kapsamında öğretmenlerin sık aralıklarla hizmet içi eğitimlere alınması, kardeş okul projeleriyle öğrenci hareketliliğinin arttırılması ve proje kapsamında öğrencilere sunulan etkinliklerin çeşitlendirilmesi önerilmektedir.Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Tercihim Türkçe Projesi, Bosna-Hersek.


Kaynakça