Abstract


Yabancı Dil Öğretimi Kitaplarının Konuşma Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması

Yabancı dil öğretiminde dört temel beceri olarak ifade edilen; okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin eşit oranda önemsendiğini görülmektedir. Bununla birlikte yabancı dil öğrenirken ve özellikle öğrenilen dili kullanırken kullanım sıklığı ve gereğinden ötürü en zorlanılan beceri olarak konuşma becerisi ön plana çıkmaktadır. Öğrenim sürecinde, özellikle hedef dilin konuşulmadığı çevrelerde o dili öğrenen öğreniciler, öğrendikleri bilgileri tatbik edecek ortamlar bulmakta güçlük çekmekte ve belki de yalnızca ders içinde, kontrollü bir alanda konuşma olanağına sahip olabilmektedirler. Öğrenicilerin öğrendiklerini pekiştirme ve içselleştirmelerine mâni olan veya bunu zorlaştıran bu gibi durumlarda nitelikli konuşma becerisi etkinlikleri ve bu etkinlikleri içeren öğretim materyalleri öğreniciler için özel bir öneme sahiptir ve büyük bir ihtiyaca yanıt vermek yükümlülüğü taşımaktadır.Bu çalışmada; öğretim faaliyeti, materyali oldukça fazla olan ve bununla birlikte köklü dil öğretim geleneklerinin öznesi konumunda bulunan İngilizce ve Almanca dillerinin öğretiminde kullanılan ders kitapları kapsama alınmıştır. İngilizce ve Almancanın zikredilen öğretim materyalleri ile Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitapları karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan New Headway ve Almancanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Menschen adlı öğretim setlerinin B1 düzeyi ders kitaplarındaki konuşma etkinlikleri taranmış, irdelenmiştir. Çalışmanın amacı; incelenen kitaplarda konuşma becerisinin hangi etkinliklerle geliştirilmeye çalışıldığını saptamak, ders kitaplarının hazırlanmasında Diller İçin Avrupa Ortak Çerçevesi yeterlik ve kazanımlarına ne ölçüde ve ne dağılımla yer verildiğini belirlemektir. Amacı uygun olarak çalışmada bu sayılanlar mülahaza edilerek çıkarım ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yedi İklim Türkçe öğretim setinin yabancı muadilleri ile mukayesesi sonucunda geliştirilmeye açık noktaları olduğu görülmüş ve önerilerde bulunulmuştur. Doküman incelemesi yöntemi, araştırmada temel alınacak nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Forster’in (1995) geliştirdiği basamaklar doğrultusunda kitapların konuşma etkinlikleri irdelenmiştir. İnceleme sonucunda edinilen verilerin analizi sürecinde ise içerik çözümlemesinden faydalanılmıştır.Keywords

yabancı dil öğretimi, konuşma becerisi, ders kitabı, Yedi İklim Türkçe, New Headway, Menschen


Kaynakça