Abstract


Dijitalleşme ile Yabancılara Türkçe Öğretiminde Değişen Öğrenici Profili ve Öğrenme Alışkanlıkları

Hızla gelişen teknoloji, bilimsel çalışmalar ve değişen yaşam koşulları “dijital” kavramını hayatımıza sokmuştur. Hayatımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan ve etkisini gösteren dijital, insan yaşamının temel alanlarından biri olan dil öğretimi üzerinde de etkisini göstermiştir. Tarih boyunca gerek ana dili gerek yabancı/ikinci dil öğretimi üzerinde çalışılan alanlar olmuştur. Dijitalleşme; sürekli gelişen ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen dil öğretimi için de yadsınamaz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil öğretimine bakıldığında öğrenici, öğretici, kaynak, materyal vb. unsurlardan oluştuğu görülmektedir. Bu unsurlardan birinde yaşanan herhangi bir değişim ya da dönüşüm diğer unsurları da etkilemektedir. Dijital çağın içine doğan çocuklar bugün büyümüş ve dil öğretim sürecinin bir parçası haline gelmişlerdir. Dil öğretiminden istenilen verimin alınabilmesi için öğrenici profilinin iyi bilinmesi ve dil öğretim sürecinin bu şekilde planlanması gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde de bu durum önemsenerek değişen öğrenici profilleri dikkate alınmalı ve onların yeni öğrenme alışkanlıkları doğrultusunda öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın nitel boyutunda alanyazın taraması yoluyla dijital, dijitalleşme, öğrenici profilini iyi tanıyabilmek adına da dijital yerli, dijital göçmen ve dijital melez kavramları hakkında bilgi verilmektedir. Nicel boyutunda ise anket araştırması ile öğrenicilerin öğrenme alışkanlıkları hakkında toplanılan bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada dijitalleşme ile yabancılara Türkçe öğretiminde değişen öğrenici profili ve öğrenme alışkanlıkları hakkında bilgi verilerek bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, dijital, yabancılara Türkçe öğretiminde dijitalleşme


Kaynakça