Abstract


Türk Dizi ve Filmlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkısı Bakımından Değerlendirilmesi: Balkanlar Örneği

Bu çalışmada, Balkanlarda ilgiyle izlenen Türk dizisi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil becerilerine katkısı üzerine bir inceleme yapılması hedeflenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen çalışmada, betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya, 48 Balkanlı öğrenci katılmıştır. Balkanlılara, Türk dizisi ve filmi ile ilgili genel sorular yöneltilerek izleme süreçleri ve yöntemleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğrenmelerine katkısı hakkında sorular yöneltilmiştir. Bütün katılımcıların Türk dizisi ve filmi izledikleri; katılımcıların 11’i (%22,9) 1-3 yıl önce, 9’u (%18,8) 4-6 yıl önce ve 16’sı (%33,3) ise yedi yıl ve daha önce izlemeye başladıkları; 41’i (%85,4) Türkçe öğrenmeye başlamadan önce izlemeye başladıkları; %50’den fazlasının ise geçmişte ve günümüzde, haftada ortalama en az bir Türk dizisi ve filmini izledikleri tespit edilmiştir. Balkanlı öğrencilerin Türk dizisi ve filmini izleme yönteminin en fazla verilen cevaplara göre başlangıçta 33’ünün (%68.8) Türkçe seslendirme ve ana dilinde altyazı ile birlikte izlemeyken, günümüzde ise 37 (%77.1) ile sadece Türkçe seslendirme olmuştur. Balkanlı 48 (%100) katılımcının tamamı dil becerilerinden dinlemeye ve konuşmaya, ayrıca Türkçe sözcük öğrenmeye ve telaffuzun gelişmesine olumlu katkısının olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte katılımların 43’ü (%89,6) deyim, 41’i (%85,4) kalıp ifade, 40’nın (%83,3) dil bilgisi, 39’unun (%77,1) atasözü öğrenmeye olumlu katkısının olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcılar, dil becerilerinden okuma ve yazmanın ise, “Türkçe alt yazılı” izleme şartı ile geliştiğini ifade ederek cevap vermişlerdir. Bu bağlamda katılımcıların 39’unun (%81,3) Türkçe alt yazılı olarak izlemenin okuma ve 27’sinin (%56,3) ise yazma becerisinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Türk dizi ve film izlemenin genel olarak değerlendirildiğinde ise 48 (%100) katılımcı tamamının olumlu olarak katkı sağladığını; bu sayede, Türkçeyi daha kolay ve hızlı öğrenebildiklerini ifade ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Balkanlarda Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretiminde Dizi / Filmler


Kaynakça