Abstract


2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının Program Geliştirme Basamaklarına Göre İncelenmesi

Araştırmanın amacı güncel Türkçe Dersi Öğretim Programını (2019) kendi iç dinamiği bağlamında inceleyip yorumlamak ve ilgili programı program geliştirme basamaklarına göre ele almaktır. İlgili araştırmada belge incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında güncel Türkçe Öğretim Programı, program geliştirme kuramları ve modelleri, bu model ve kuramların yaslandığı hem uygulayımsal hem de düşünsel temellere yönelik tarama yapılmış, bu tarama yapılırken kaynak tarama tekniğinden faydalanılmıştır. Kaynak tarama yapılırken öncelikle program geliştirme ve Türkçe öğretimi programına içkin biçimde yüzeysel bir bibliyografya çıkarılmış ardından araştırmada faydalanılabilecek çalışmalar derinlemesine incelenmiş ve özgün bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede kaynak taraması aracılığıyla toplanan veriler belge incelemesi yöntemi ile analiz edilmiş, güncel Türkçe Öğretim Programının program geliştirme basamakları ve program geliştirme kuramları ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, sarmallık, yapılandırmacılık ve tematikliğin, mevcut Türkçe Öğretim Programı kapsamında tarihî ve düşünsel seyri ele alınmış, programın yaslandığı program geliştirme yaklaşımları açımlanmıştır. Mevcut program, program geliştirme yaklaşımlarından “Rasyonel Planlama Modeli”, “Süreç Yaklaşımı Modeli”, “Yenilikçi/Durumsal Model” ve “Sistem Yaklaşımı” nın harmanlamasıyla oluşturulmuş olsa da daha ziyade program, bireyi merkeze alması ve yapılandırmacılığa yakın konumlanmasıyla “Süreç Yaklaşım Modeli” ne yakın gözükmektedir. Ancak programa tamamıyla yapılandırmacı, öğrenci merkezli de denilememektedir. Programda bu anlayışlara aykırı maddeler de bulunmuş ve ilgili çalışmada bu durum açıklanmıştır.Keywords

Türkçe dersi öğretim programı, program geliştirme basamakları, sarmal düzen, tematik yaklaşım, yapılandırmacılık.


Kaynakça