Abstract


İstanbul C1 Düzeyi Yabancılar için Türkçe Ders Kitabındaki Okuma Metinlerinin Motif, İzlek ve Yerdeşlik Unsurları Bakımından İncelenmesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları öğrencilerin öğretim sürecinde en sık kullandıkları materyaldir. Öğrenciler Türkçeyi öğrenirken ders kitapları ekseriyetinde öğrenmektedirler. Bu nedenle kitap içerisinde kullanılan metinlerin işlevsel ve çeşitli değişkenler açısından güçlü olması öğrencilerin Türkçe öğrenimi sürecinde verim sağlayacaktır. Ders kitapları içerisinde bulunan okuma metinlerinin anlambilimsel olarak güçlü olması öğrencilerin zihinlerinde daha net şablonlar oluşturmalarını sağlayacak ve bu sayede öğrenciler Türkçeyi daha verimli şekilde öğreneceklerdir. Anlambilim diğer adı ile semantik, dili kendi içerisinde anlam boyutu ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Anlambilim unsurlarından motif, izlek ve yerdeşlik metinlerin anlam boyutu açısından incelenen kavramlardır. Bu çalışmanın amacı ise yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitabı olarak kullanılan İstanbul C1 kitabındaki okuma metinlerinde bulunan motif, izlek ve yerdeşlik unsurlarını belirlemektedir. Çalışmanın modeli nitel araştırmadır. Veri toplama aracı doküman incelemesidir. Bu kapsamda metinler okunup motif, izlek ve yerdeşlik unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlardan motifin sıklığı tespit edilerek metnin cümle sayısına göre yüzdelik oranı hesaplanmıştır. Çalışmanın analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışman sonucunda elde edilen bulgulara göre İstanbul C1 kitabı içerisinde bulunan 36 okuma metninin toplam 1424 motif, 53 izlek ve 39 yerdeşlik unsuru içerdiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre motif, izlek ve yerdeşlik unsurları açısından en zengin olan ünite 233 motif, 5 izlek ve 5 yerdeşlik unsuru ile birinci ünite olarak kabul edilmiştir.Keywords

Anlambilim, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Metin Dilbilim, Motif, İzlek, Yerdeşlik.


Kaynakça