Abstract


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Yazma Becerisinde Geri Bildirim Alışkanlıkları

Üretici becerilerden olan yazma becerisi, yabancı dil öğrenicilerinin dilde yeterince anlaşılır girdiye maruz kaldıktan sonra anlamlı çıktı sunabileceği bir beceridir. Yazma becerisi; hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme gibi bir dizi bilişsel işlemi içinde barındırmasının yanı sıra süreç gerektiren bir beceridir. Öğrenici bu karmaşık süreçten geçtikten sonra konuyla ilgili metnini oluşturmakta ve değerlendiriciye sunmaktadır. Değerlendirici; sunulan çıktıyı sözlü, yazılı veya çevrim içi ortamda incelemekte ve öğreniciye geri bildirimde bulunmaktadır. Geri bildirim, yazma becerisinin geliştirilmesi için kullanılan ve öğretimi destekleyen oldukça önemli bir yöntemdir. Dil öğrenimi esnasında geri bildirim alan öğrenicilerin yazma becerisinde olumlu bir gelişim kaydettiği ve öğrenme motivasyonlarının arttığı çeşitli araştırmalarda da sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenenlerin yazma becerisini geliştirmek amacıyla sundukları çıktılara yönelik öğreticilerin geri bildirim verme alışkanlıklarını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini yabancı dil öğreticileri, örneklemini ise başta Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) ve Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere çeşitli kurumlarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenler oluşturmaktadır. Öğreticilerin demografik durumlarını tespit etmek, yazma becerisinde geri bildirim davranışlarını ve geri bildirime yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yirmi üç soruluk bir görüş formu hazırlanmıştır. Sorular hazırlanırken soruların anlamlı bir şekilde birbirinden ayrılmasına dikkat edilmiş, çalışmaya katılımda gönüllülük esası gözetilmiştir. Ankete katılan 167 öğreticinin yanıtlarından elde edilen verilerin frekans dağılımları ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Öğreticilerin yanıtlarından yola çıkarak öğreticilerin geri bildirimde kullandıkları yöntemler ve araçlar tespit edilmiş; geri bildirimin hedeflenen performans ile mevcut performans arasındaki farka, öğretici-öğrenici ilişkisine, öğrenen özerkliğine ve motivasyona etkisine yönelik görüşleri incelenmiş; yazma becerisinin gelişmesinde geri bildirimin etkisi değerlendirilmiştir.Keywords

geri bildirim, yazma becerisi, yabancı dil olarak Türkçe, öğretici, öğrenici.


Kaynakça