Abstract


Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin öğrenme biçemlerini incelemek ve bu alanda çalışan öğretim elemanlarına konuyla ilgili öneriler sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Marmara Bölgesinde bir devlet üniversitesinde Türkçe öğrenen B1, B2, C1 ve Akademik Türkçe sınıflarında eğitim alan 72 öğrencinin öğrenme biçimleri, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, Türkçe dil düzeyi ve bildikleri yabancı dil sayısı değişkenlerine göre incelenmiştir. Bu çalışmada mevcut durumu gözler önüne sermek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme biçemlerini ölçmek amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Şimşek’in (2002) geliştirdiği BİG16 Öğrenme Biçemi Envateri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 24.0 veri çözümleme programı ile çözümlenmiş ve değişkenlere göre t-testi ile ANOVA uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin genel olarak tüm öğrenme biçemlerini aynı anda kullanmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Öğrenme biçemleri, yabancı dil olarak Türkçe, bedensel öğrenme, işitsel öğrenme, görsel öğrenme.


Kaynakça