Abstract


Kök Değerler Bakımından Mustafa Uçurum’un Anı ve Deneme Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe eğitiminin temel amaçlarından biri dil ve edebi metinler aracılığı ile kök değerlerin eğitimle kaynaştırılarak öğrencilere ulaştırılmasıdır. Kapsamlı bir değerler eğitimi içinse sadece edebi metinler yeterli olmayabilir. Öğrenciye kazandırılacak değerler okuma kitapları ile desteklenmelidir. Kitaplar, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli bir şekilde yetiştirebilmesi için değerlerle donatılmış birer eğitim öğretim aracıdır. Bu nedenle okutulacak kitapların değerler eğitimine uygun olması ve kök değerleri aktarabilmesi, milli ve evrensel değerler ile donatılması gerekmektedir. Değerler aynı zamanda toplumun yaşayışını kültürünü, toplumsal dokusunu gelecek kuşaklarına aktarılmasını sağlayan bir köprüdür. Dolayısıyla kuşaklar arasındaki uyumun taşıyıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan değerler kitaplarda yer bulmalıdır. Bu çalışmanın amacı Mustafa Uçurum’a ait olan dört eserinin kök değerler acısından incelenmesidir. Çalışma kapsamında Mustafa Uçurum’a ait olan üç deneme ve bir anı kitabı olmak üzere dört kitabı kök değerler açısından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemine ait olan doküman incelenmesi modeli kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler betimsel analiz yöntemine göre incelenmiştir. Bu çalışmada Mustafa Uçurum’un kitaplarında yer alan değerleri içeren cümleler, MEB 2019’in belirlediği kök değerlere (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik) göre sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır.Keywords

Kök değerler, değerler eğitimi, Türkçe eğitimi


Kaynakça