Abstract


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programındaki B1 Seviyesi Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, 2020 yılında Türkiye Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Programı B1 seviyesi kazanımlarının 21. yüzyıl becerilerinin yaşam ve kariyer becerileri (esneklik ve uyum yeteneği, girişimcilik ve özyönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk); öğrenme ve yenilikçilik becerileri (yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği); bilgi, medya ve teknoloji becerilerine (bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı) uygunluğu açısından incelenmesidir. Araştırma, betimsel tarama modelindedir. Çalışmanın verileri, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın materyalini, dil becerileri arasında yer alan B1 seviyesinde dinleme alanında 88, sözlü etkileşimde 67, sözlü üretimde 65, okuma alanında 95 ve son olarak yazma alanında 67 kazanım oluşturmaktadır. Her bir kazanım P21’in çerçevesinde yer alan yaşam ve kariyer becerileri, öğrenme ve yenilikçilik becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri ve bu başlıklara bağlı alt becerilere uygunluğu bakımından değerlendirilmiştir. Veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, P21 becerileri kapsamında temalar ve kazanımları şeklinde tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak B1 seviyesinde incelenen 382 kazanımın “Yaşam ve Kariyer Becerileri ”ne f=90; öğrenme ve yenilikçilik becerilerine f=141; bilgi, medya ve teknoloji becerilerine ise f=151 kez yer verilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu becerilerin alt becerilerinde sırasıyla en fazla bilgi okuryazarlığı becerisine f=93, ikinci olarak en fazla yer verilen beceriş de eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi f=65 olduğu tespit edilmiştir. En az yer verilen beceriler ise sırasıyla esneklik ve uyum becerisi f=2, ikinci olarak üretkenlik ve hesap verilebilirlik becerisinin olduğu görülmektedir. İşbirliği becerisine de sadece f=15 kazanımda yer verilmiş ve en az değinilen üçüncü beceri olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğretim programı, P21, Beceriler.


Kaynakça